Pràctiques FCT


practicas fct ciclos profesionales

El CEFMS compta amb un servei de pràctiques d’alumnes i borsa de treball per fomentar l’adquisició de la pràctica professional i la inserció laboral dels alumnes.

Què es la FCT?

La Formació en Centres de Treball (FCTs) és un mòdul de caràcter presencial obligatori per a tots els alumnes que estudien alguna de les especialitats de Formació Professional Específica (FPE) i que hauran de realitzar durant els últims mesos dels seus estudis. La seua aprovació és requisit imprescindible per obtenir el corresponent títol.

Quan es cursa la FCT?

Amb caràcter general, el mòdul de FCT es desenvoluparà al tercer trimestre del segon curs o en el primer trimestre del curs acadèmic següent i en el mateix horari de l’empresa.

SAO_FCT

PREGUNTES FREQÜENTS

Els avantatges passen per col·laborar en la formació dels futurs treballadors i afavorir la trobada entre el món educatiu i empresarial. Així mateix, es té de forma gratuïta un treballador format i coneixedor de la seua empresa, al que poder contractar o incorporar a la seua borsa de treball.

Sí, disposen d’una assegurança d’accidents. La pòlissa està subscrita per la Conselleria d’Educació figurant les seues clàusules, condicions, protocol d’actuació i altra consideració en l’adreça de correu electrònic: www.cece.gva.es/eva/es/fp_fct_seg.htm

L’empresari haurà d’avaluar si la seua empresa té capacitat per acollir alumnes en pràctiques, és a dir, analitzar de forma objectiva si la seua activitat (incloent instal·lacions, equips actualitzats i personal qualificat) permet la formació en el perfil del lloc de treball dels alumnes de l’especialitat de FPE que desitja acollir. Posteriorment, cal posar-se en contacte amb el responsable del centre qui li informarà detalladament de tot el procés i d’aquells dubtes que poguera tindre.

El responsable que coordina les pràctiques li presentarà un model de conveni (ANNEX I) que hauran de signar el representant legal de l’empresa i el director de l’Institut. A partir d’aquí per cada alumne en pràctiques el professor emplena una sèrie d’annexos que li lliurarà a vostè per a la seua signatura. Aquest conveni no implica relació laboral.
Important: Tota la documentació serà elaborada pel representant del centre. En cas d’una inspecció de treball, haurà de presentar a l’inspector aquest conveni i els annexos per justificar que es tracta d’un alumne i no d’un treballador.

És un dels professors del centre educatiu al que s’ha encomanat la tasca d’organitzar, formalitzar, supervisar, avaluar i qualificar l’estada dels alumnes. És la persona de contacte al Centre Educatiu i fa un seguiment de l’alumne mitjançant visites periòdiques a l’empresa i d’avaluar-li en finalitzar la seua estada en l’empresa.

És una persona que dins de l’empresa ha de tindre un perfil “expert coneixedor de les tasques i funcions que va a desenvolupar l’alumne en l’empresa i que, a més, tinga habilitat per ensenyar i temps que dedicar-li a l’alumne”. Per desenvolupar la seua labor comptarà amb l’ajuda del professor coordinador de les pràctiques i del programa formatiu.

És l’ANNEX III i s’entén com el conjunt de capacitats terminals com a activitats formatiu-productives, que ha de desenvolupar i aconseguir l’alumne durant la seua permanència en l’empresa. És a dir, aquelles activitats pròpies del perfil professional pel qual ha estudiat i que realitza en un lloc concorde a la formació adquirida. És el professor-tutor de les pràctiques qui proposa a l’empresa el Programa Formatiu genèric, el qual ha de ser consensuat amb l’instructor de l’empresa.

En finalitzar el període de pràctiques l’alumne haurà de ser avaluat consensuadament entre el professor-tutor i l’instructor de l’empresa, mitjançant l’ANNEX VI. La nota en consideració tan sol podrà ser “APTE” o “NO APTE”.