Secretaria

En secretaria gestionem tràmits com la matriculació, expedició de certificats, baixes i altes en extraescolars, beques o gestió de cobraments.

HORARI D'ATENCIÓ

Personal

De 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 17:30h

De Dilluns a Divendres

Telefònica

96 155 15 71

Preinscripció i matrícula

La matriculació dels cicles formatius privats de Comerç internacional i T.A.F.A.D. es realitzaran per rigorós ordre de matriculació. Obert el període de reserva de plaça.

Per a l’admissió dels cicles formatius concertats s’ha de reservar data i hora per a la realització de la preinscripció (del 18 al 31 de Maig). Sol·licite torn per a la presentació de les sol·licituds al centre, presencialment a la secretaria del centre o cridant al telèfon 96.155.15.71

Calendari admissió cicles concertats.

PRESENTACIÓ DEL REQUISIT ACADÈMIC:

Original i dues fotocòpies del Certificat Acadèmic Oficial (amb nota mitjana dels estudis)

 • Sol·licitants que al juny reuneixin el requisit acadèmic
del 20 al 27 de juny
 • Rest de sol·licitants (conv. extraordinària-juliol)
fins el 9 de juliol
Publicació de llistes PROVISIONALS (es publicaran a la recepció del centre) 10 de juliol
RECLAMACIONS: Es presenten per escrit a la secretaria de l’escola del 10 al 12 de juliol
PUBLICACIÓ de llistes d’admesos DEFINITIVES 17 de juliol
DATA MATRICULACIÓ apareixeran al tabló de la recepió del centre. 17 de juliol
 

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA: A secretaria

(dia i hora que s’indique)
 1. Els alumnes admesos hauran de formalitzar matrícula en les dates establertes. Es consideraran places vacants per renúncia les assignades a aquells alumnes admesos en els processos d’escolarització que no hagen formalitzat matrícula en els terminis fixats.
 2. La matrícula dels menors haurà de ser realitzada i presentada per l’interessat, acompanyat per qualsevol dels seus pares o el seu tutor legal. No es matricularà a cap menor que no compleixe aquest requisit.

Certificat acadèmic

Per procedir a la sol·licitud del certificat acadèmic, seguisca les següents instruccions:

Triar com a òrgan gestor: INSTITUTS DE VALÈNCIA
Seleccionar opció: Certificats a efecte de trasllats
Punxar a continuar i emplenar el formulari amb les vostres dades.

http://www.cece.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

Sol·licitar certificat A2

Per sol·licitar el certificat del títol acreditatiu del nivell d’idiomes A2, seguisca les següents instruccions:

Sol·licitar el certificat una vegada comprovat en les llistes d’aprovats el vostre nom i cognoms.

 • Entrar en: http://www.cece.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN
 • Triar com òrgan gestor: INSTITUTS DE VALÈNCIA
 • Seleccionar opció:Certificat Superació Nivell Bàsic – MCER A2 (LOE)
 • Punxar continuar i omplir el formulari amb les vostres dades.
 • Una vegada imprès el formulari, pagar les taxes en l’entitat bancària i lliurar els 2 justificants de pagament en la secretaria del centre.

Si l’alumne té bonificació en les tases, deberà presentar fotocòpia i original del document que ho acredite.

Sol·licitar el títol

Sol·licitar títol una volta finalitzats els estudis i confirmar amb el tutor què s’ha celebrat la sessió d’evaluació i entregat les actes.

 1. Imprés de sol·licitud de títol cumplimentada i signada. Descarregar el PDF
 2. Tasa per expedició de títols.

Pagament de les tases en una entitat bancària.

Portar els dos impresos que us retornaran una vegada pagats en l’entitat bancària.

Si l’alumne té alguna bonificació en les taxes, haurà de presentar fotocòpia i original del document que ho acrediti.

 1. Fotocopia  de:
  • DNI en vigor ó NIE en vigor acompañado de pasaporte
  • De la hoja del libro de familia de este

Convalidacions

L’alumne o alumna podrà presentar al tutor la sol·licitud de convalidació en el model establert. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de la finalització del període de matrícula.

A la petició s’adjuntarà la certificació acadèmica oficial dels estudis cursats.

Fins que no es resolguen les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball ni el de Projecte si no compleixen els requisits exigibles per la normativa en vigor.

NOTA IMPORTANT:

 • No es podrà sol·licitar convalidació aportant mòduls que ja estan convalidats
 • El mòdul convalidat computa amb un 5 a efectes de càlcul de la mesura dels estudis.
 • Quan s’haja cursat el mateix mòdul professional del que s’està matriculat en un altre cicle formatiu (S’entén que és el mateix mòdul professional quan tenen la mateixa denominació i codi) es mantindrà la qualificació obtinguda. En aquest cas l’alumne haurà de realitzar la “Sol·licitud de reconeixement de mòduls aprovats anteriorment“. Aquesta sol·licitud no es considera una convalidació, i s’acompanyarà del certificat acadèmic oficial que ho justifica. La qualificació es reflectirà automàticament en l’expedient una vegada realitzada la sol·licitud i acarada la veracitat de les dades.

Sol·licitud de convalidació cicles formatius LOGSE
– Sol·licitud de convalidació cicles formatius LOE

Convalidacions que resol el Ministeri

Quan el sol·licitant haja cursat un cicle LLOI i vulga convalidar un mòdul LOGSE, o bé aporte ESTUDIS UNIVERSITARIS o altres ensenyaments de plans extingits de Formació Professional del Sistema Educatiu, la sol·licitud s’ha de presentar al centre educatiu però la resoldrà el Ministeri d’Educació.

Requereix la matriculació prèvia de l’alumne.

PROCEDIMENT PER A REALITZAR LA SOL·LICITUD:

L’alumne emplenarà la sol·licitud durant el primer mes del curs escolar.

Amb l’objectiu d’agilitar el tràmit de la resolució de convalidació de mòduls professionals de títols de formació professional del sistema educatiu, s’utilitza la Seu electrònica del MECD per a la notificació de la resolució de les convalidacions que són responsabilitat del ministeri.

D’aquesta manera el sol·licitant descarregarà directament la resolució de la SEU electrònica del ministeri quan li arribe, via correu electrònic, la notificació que la mateixa es troba disponible. Això implica que el sol·licitant necessàriament haurà d’incloure el seu correu electrònic en la sol·licitud, i haurà de REGISTRAR-SE en la SEDE electrònica del ministeri.

FERRAMENTES

Orientacions del Ministerio en el cas de Convalidacions aportant estudis Universitaris

> Anar a l’enllaç

Resolta la convalidació per l’òrgan competent, l’alumne haurà de presentar aquesta resolució al centre educatiu. Fins que no es resolgan les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball ni el de Projecte si no compleixen els requisits exigibles per la normativa en vigor.

Exempció FCT

SOL·LICITUD:

Per sol·licitar una exempció de FCT caldrà presentar al tutor/a de pràctiques els següents documents:
1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat. Descarregar
2. Original i fotocòpia del DNI/NIE.
3. Documentació requerida.

INFORMACIÓ SOBRE EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
Segons l’article 22 de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Recerca, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen, durant el curs 2017-2018, cicles de Formació Professional bàsica, grau mitjà i grau superior, es podrà sol·licitar l’exempció total o parcial del mòdul de FCT si s’acredita, almenys, un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència laboral relacionada amb els estudis professionals que permetin demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional de FCT.
L’alumne que per la seua experiència laboral considere que té superats els objectius, expressats en termes de capacitats terminals (LOGSE) o resultats d’aprenentatge (LLOI) del mòdul professional de FCT, podrà sol·licitar la seua exempció després de formalitzar la matrícula del mateix o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.

Renúncia a móduls

SOL·LICITUD:

Per sol·licitar la renúncia de la convocatòria caldrà presentar en secretaria els següents documents:

 1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat. Descarregar
 2. Original i fotocòpia del DNI/NIE.
 3. Documentació que justifique el motiu de la renúncia.

INFORMACIÓ SOBRE RENÚNCIES

Segons l’article setzè de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Recerca del curs 2017-2018, amb la finalitat de no esgotar el límit de convocatòries establertes per als mòduls professionals l’alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una o les dues convocatòries del curs acadèmic de tots o alguns dels mòduls, sempre que es done alguna de les següents circumstàncies:

 1. Malaltia perllongada o accident de l’alumne o alumna.
 2. Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu del centre que condicions o impisquen la normal dedicació a l’estudi.
 3. Acompliment d’un lloc de treball.
 4. Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
 5. Altres circumstàncies, degudament justificades, que revestisquen caràcter excepcional.

Qualsevol de les circumstàncies anteriors ha d’estar degudament justificada mitjançant el document oportú.

Anul·lació de la matrícula

L’alumnat o els seus representants legals tenen dret a l’anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s’hagués matriculat.

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula hauran de presentar-se mitjançant el model publicat per ordre de la conselleria competent en matèria d’educació, davant l’adreça del centre en què l’alumne curse els estudis, amb una antelació d’almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir al centre educatiu.

Quan la matrícula només incloga el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si en eixe cas, el mòdul de Projecte en cicles LLOI, l’anul·lació se sol·licitarà amb antelació a l’inici del mateix.

Sol·licitud Anul·lació de matrícula

 

L’alumnat al que se li concedisca l’anul·lació no serà inclòs en les actes d’avaluació i, en conseqüència, no se li computaran les convocatòries al fet que li hagués donat dret la matrícula. A més, l’alumnat que cursa els ensenyaments en un centre sostingut amb fons públics, perdrà el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitja continuar en el futur aquests estudis, haurà de concórrer de nou al procediment general d’admissió establert.

Preinscripció i matrícula

Per realitzar la preinscripció en qualsevol curs de l’ESO i de Batxillerat, els pares han de demanar cita amb la cap d’estudis d’aquest nivell, cridant al telèfon 96 155 1571, per tenir una entrevista personal amb ella i rebre informació sobre el centre i la documentació que s’ha de presentar.

Calendari admissió cicles concertats:

 • Presentació de la preinscripcin: del 17 al 28 de maig
 • Presentació del requisit acadèmic: del 21 de juny al 5 de juliol
 • Publicació de les listes provisionals (en la recepció del centre): 12 de juliol
 • Reclamacions (es presentaràn per escrit al col·legi): del 12 al 16 de juliol
 • Publicació de las llistes definitives: 19 de juliol
 • Període de matriculació: del 19 al 26 de juliol (cal demanar hora i dia a la secretaria per formalitzar la matrícula).

Els alumnes admesos hauran de formalitzar matrícula en les dates sol·licitades. Es consideraran places vacants per renúncia les assignades a aquells alumnes admesos que no hagen formalitzat matrícula en els terminis fixats.

Sol·licitar certificat A2

Si es volen sol·licitar els certificats dels dos idiomes, s’haurà de realitzar el procés detallat a continuació dues vegades, una per idioma.
Per sol·licitar el certificat del títol acreditatiu del nivell d’idiomes A2, seguix les següents instruccions:
 • Entrar en: http://www.cece.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN
 • Triar com òrgan gestor: INSTITUTS DE VALÈNCIA
 • Seleccionar opció: Certificat Superació Nivell Bàsic – MCER A2 (LOE)
 • Punxar continuar i omplir el formulari amb les vostres dades.
 • Una vegada imprès el formulari, pagar les taxes en l’entitat bancària i lliurar els 2 justificants de pagament a la secretaria del centre. Indicar si les taxes són per al certificat d’anglès o de francès.

Si l’alumne té alguna bonificació en les taxes, haurà de presentar fotocòpia i original del document que ho acredite.

Sol·licitar el títol de Batxillerat

Sol·licitar títol una vegada finalitzat els estudis i lliurades i revisades les notes.
 1. Imprés de sol·licitud de títol emplenada i signada. Descarregar el PDF
 2. Taxa per expedició de títols.
 • Instituts de València
 • Títol de Batxillerat
 • Seleccionar el tipus de matrícula
 • Omplir les dades sol·licitades
 • Imprimir el document

Pagament de les taxes en una entitat bancària.

Portar els dos impresos amb l’encuny bancari, fotocòpia del DNI de l’alumne i de la fulla del llibre de família d’est.

Si es té algun tipus de bonificació, portar fotocòpia justificativa de la mateixa.

En construcció

Martícula oberta!

Curs 2018-2019

No et quedes sense la teua plaça!

FORMULARI DE CONTACTE

Si vol contactar amb nosaltres omplisca el següent formulari:

Contactar amb

Nom*

Telèfon

Email*

Missatge

Accepte la política de privacitat

*Camps obligatoris